Trwa ładowanie...
d34ass7
d34ass7

Zysk netto Grupy Lotos w IV kw. '10 wyniósł 223,13 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

15.02. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Grupy Lotos, przypadający akcjonaruszom jednostki dominującej, spadł w IV kwartale 2010 roku do 223,13 mln zł z 227,3 mln zł przed...
Share
d34ass7

15.02. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Grupy Lotos, przypadający akcjonaruszom jednostki dominującej, spadł w IV kwartale 2010 roku do 223,13 mln zł z 227,3 mln zł przed rokiem i był dużo wyższy od średniej prognoz analityków na poziomie 59 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał były rozbieżne, wahały się od minus 107 mln zł do 159 mln zł.

Zysk operacyjny w tym okresie wzrósł do 229,7 mln zł z 64,8 mln zł rok wcześniej i był wyższy od konsensusu, który zakładał osiągnięcie 211,6 mln zł EBIT-u.

d34ass7

W przypadku zastosowania metody LIFO dla wyceny zapasów, wynik operacyjny wyniósłby w IV kw. 52,1 mln zł (wobec minus 32,5 mln zł w IV kw. 2009 roku). Tymczasem mediana prognoz analityków zakładała EBIT według LIFO 101 mln zł.

Przychody grupy wzrosły do 5,74 mld zł z 4,02 mld zł w analogicznym okresie 2009 roku i były wyższe od konsensusu na poziomie 5,36 mld zł.

Saldo zysków i strat z tytułu różnic kursowych w IV kwartale 2010 roku było dodatnie i wyniosło 21,3 mln zł, w tym różnice kursowe z przeszacowania kredytów i pożyczek były na poziomie minus 47 mln zł, a różnice kursowe od transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych osiągnęły poziom plus 71 mln zł.

Po czterech kwartałach zysk netto grupy spadł do 651 mln zł z 900,8 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł do 769,1 mln zł z 419,8 mln zł, a przychody zwiększyły się do 19,68 mld zł z 14,32 mld zł.

d34ass7

W IV kwartale 2010 roku średni poziom notowań ropy Brent wyniósł 86,47 USD/bbl, co oznacza wzrost kwartał do kwartału o 12,5 proc., a rok do roku o 16 proc. Natomiast średni poziom notowań ropy Ural CIF Rotterdam wyniósł 85,16 USD/bbl. Notowania wzrosły kwartał do kwartału o 12,7 proc., a rok do roku o 14,8 proc.

Równocześnie nastąpił nieznaczny wzrost, o 0,03 USD/bbl, dyferencjału z notowań Brent/Ural w porównaniu z III kwartałem 2010 roku i wzrost o 0,99 USD/bbl w porównaniu z IV kwartałem 2009 roku.

W ostatnich trzech miesiącach minionego roku średni poziom marży rafineryjnej wyniósł 3,19 USD/bbl i wzrósł w porównaniu do III kw. 2010 roku o 27,6 proc., a w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku o 243 proc.

Średni kurs USD/PLN w IV kw. 2010 roku wyniósł 2,92, natomiast na koniec grudnia było to 2,96. Średni kurs EUR/PLN w IV kwartale 2010 roku wyniósł 3,97, a na koniec grudnia 3,96.

d34ass7

Dług finansowy grupy na koniec grudnia zeszłego roku wyniósł 6.335,4 mln zł i był o 634,3 mln zł wyższy od stanu na koniec 2009 roku.

Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 79,2 proc. (o 1,2 punkta procentowego więcej niż na koniec grudnia 2009 roku).

SEGMENT PRODUKCJI I HANDLU

Zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu Grupy Lotos wzrósł w IV kw. 2010 roku do 263,6 mln zł z 90,1 mln zł rok wcześniej, a przychody do 5,75 mld zł z 4,05 mld zł przed rokiem. Na wzrost wyników tego segmentu rok do roku miały wpływ wyższe marże z notowań dla paliw, a także wyższy o 20,1 proc. wolumen sprzedaży produktów i towarów, związany przede wszystkim z wyższym o 42,7 proc. wolumenem przerobionej ropy w rafinerii w Gdańsku.

d34ass7

W związku z optymalizacją przerobu ropy naftowej oraz wykorzystaniem nowej instalacji destylacji ropy naftowej, w IV kwartale wzrósł w porównaniu z okresem analogicznym 2009 roku udział w przerobie innych gatunków ropy niż Ural.

"Istotny wpływ na poprawę wyniku operacyjnego w IV kwartale 2010 roku miało zastąpienie towarów pochodzących z importu produktami z własnego przerobu ropy naftowej" - poinformował Lotos.

Wolumen sprzedaży segmentu produkcji i handlu wyniósł w tym okresie 2.487,0 tys. ton, co oznacza wzrost rok do roku o 20,1 proc. Nastąpił wzrost głównie wolumenu sprzedaży ciężkich olejów opałowych (+207,4 tys. ton), olejów napędowych (+51,8 tys. ton), lekkiego oleju opałowego (+46,5 tys. ton), benzyn (+23,9 tys. ton) i asfaltów (+14,5 tys. ton).

Dodatkowo rozpoczęto sprzedaż nowego produktu z instalacji CDU/VDU benzyny surowej, którego wolumen sprzedaży w IV kwartale 2010 roku wyniósł 74,6 tys. ton. Jednocześnie nastąpił spadek wolumenu sprzedaży paliwa JET A-1 (-14,9 tys. ton).

d34ass7

Średnia cena sprzedaży netto w segmencie produkcji i handlu wzrosła rok do roku o 18,3 proc., do 2.311 zł/t.

W IV kwartale obszar detaliczny, należący do segmentu produkcji i handlu, zanotował stratę operacyjną na poziomie 3,8 mln zł.

"Zwiększone koszty czynszów za grunty pod stacje autostradowe, koszty marketingu, reklamy i remontów oraz rozliczenie w IV kwartale 2010 roku niedoborów inwentaryzacyjnych za cały rok 2010 spowodowały stratę operacyjną w IV kwartale 2010 roku" - podała spółka w komentarzu.

Wolumen sprzedaży detalicznej wzrósł w stosunku do IV kwartału 2009 roku o 5,3 proc.

d34ass7

SEGMENT WYDOBYWCZY

Segment wydobywczy zakończył kwartał stratą operacyjną na poziomie 55,05 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wyniosła 5,5 mln zł. Przychody tego segmentu spadły do 48,4 mln zł z 82,8 mln zł w IV kw. 2009 roku.

Spółka podała w komentarzu do wyników, że na niższe wyniki segmentu wydobywczego miał wpływ przede wszystkim niższy wolumen sprzedanej ropy Rozewie oraz odniesiony w pozostałe koszty operacyjne odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie w kwocie 48,3 mln zł.

"Dokonanie odpisu nastąpiło w związku z wydłużającym się okresem czasu pomiędzy poniesieniem nakładów związanych ze złożami B4 i B6 a możliwym w przyszłości zagospodarowaniem ww. złóż" - napisano w raporcie.

Wydobycie ropy naftowej na Morzu Bałtyckim w IV kw. realizowane było na złożu B3 i wyniosło 34,1 tys. ton. Było ono o 25,2 proc. niższe od wydobycia sprzed roku. W tym samym okresie produkcja gazu wyniosła 3,7 mln m3 i była o 45,6 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2009 roku.

Lotos kontynuował działania związane z zagospodarowaniem projektu wydobywczego YME.

"Zakończono proces wierceń (6 otworów na strukturze Gamma oraz 3 otwory na strukturze Beta). Prowadzono prace na platformie produkcyjnej, która 16 września 2010 roku przypłynęła do stoczni Rosenberg w Norwegii (...). Obecnie w oczekiwaniu na dogodne warunki pogodowe do przeholowania oraz instalacji platformy na złożu Yme, w stoczni Rosenberg kontynuowane są prace na platformie" - podała spółka.

Zgodnie z informacją przekazaną przez operatora złoża, firmę Talisman, rozpoczęcie produkcji z tego złoża przewidywane jest w połowie 2011 roku. (PAP)

morb/ pr/

d34ass7

Podziel się opinią

Share
d34ass7
d34ass7