Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy (17/2014)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy (17/2014)
Share
du8xm96

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka", "Zamawiający") informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2014 roku udzielił zamówienia firmie CENZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Wykonawca") na dostawę nowej instalacji odsiarczania spalin kotła nr 9 dla Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka jawna za wynagrodzeniem 22.594.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych. Termin zakończenia umowy wyznaczono na dzień 30 listopada 2015 roku. W umowie przewidziano następujące kary dla Wykonawcy: 1. Za nie przystąpienie do usunięcia wad lub nie dochowanie terminu usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. 20% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu rażącego zaniedbania określonego w umowie. 3. Za gwarantowane parametry techniczne: - gdy stężenie dwutlenku siarki (SO2) w spalinach odlotowych w określonym przez Wykonawcę miejscu pomiaru przekroczy 120 mg/Nm3
(średnia liczona w skali miesiąca) spalin w suchych w warunkach umownych przy 6% udziale objętościowym O2 ? kara w wysokości nałożonej na Synthos Dwory 7 przez uprawniony do tego organ administracyjny w zakresie objętym umową, - za każde pełne 5% przekroczenia rzeczywistego zużycia sorbentu w odniesieniu do paliwa referencyjnego o parametrach i na warunkach określonych w umowie kara umowna w wysokości 5000,00 zł, - za każde kolejne 10kW zwiększonego poboru mocy dla potrzeb własnych instalacji ponad wartość gwarantowaną ? kara jednorazowa w wysokości nie wyższej niż 2000,00 zł, - za każde kolejne pełne 5% przekroczenia rzeczywistego zużycia wody przemysłowej ponad wartość gwarantowaną kara jednorazowa w wysokości nie wyższej niż 1000,00 zł, - za każde kolejne pełne 5% zużycia ciepła w postaci pary technologicznej ponad wartość gwarantowaną kara jednorazowa w wysokości nie wyższej niż 150.000,00 zł, - za nie osiągnięcie gwarantowanej dyspozycyjności instalacji za każdy rozpoczęty 1 punkt procentowy obniżenia
kara umowna 300.000,00 zł w pierwszym roku eksploatacji, 400.000,00 zł w drugim roku eksploatacji, - gdy gwarantowana ilość odpadu stałego w przeliczeniu na "suchą masę" w odniesieniu do paliwa referencyjnego zostanie przekroczona o 5% - kara umowna w wysokości nie większej niż 10.000,00 zł pod warunkiem, że surowce i węgiel były zgodne z danymi wyjściowymi, a elektrofiltry sprawne, - gdy jakość produkowanego siarczanu magnezu nie zostanie dotrzymana ? kara umowna jednorazowa w wysokości nie wyższej niż 500.000,00 zł pod warunkiem, że praca instalacji była zgodna z instrukcją Wykonawcy, zaś w spalinach wprowadzanych do instalacji nie było więcej niż 2 mg NH3/Nm3, - gdy jakość produkowanego chlorku magnezu nie zostanie dotrzymana ? kara jednorazowa w wysokości nie wyższej niż 30.000,00 zł pod warunkiem, że jakość spalanego węgla ma skład zgody z węglem referencyjnym. 4. 0,2% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w niedotrzymaniu ustalonego w umowie terminu przejęcia instalacji do
eksploatacji. Łączna suma kar nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia netto. Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 480 20 00 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2014-04-03 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96