Trwa ładowanie...
d2ekrha
d2ekrha
espi

GRUPA AZOTY SA - Obroty z PGNiG S.A. na wartość umowy znaczącej (121/2013)

GRUPA AZOTY SA - Obroty z PGNiG S.A. na wartość umowy znaczącej (121/2013)
Share
d2ekrha

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 121 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obroty z PGNiG S.A. na wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż łączna wartość obrotów handlowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z Grupą Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w okresie od 13.03.2013 roku do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 875,3 mln zł netto (wskazana wartość nie obejmuje obrotów handlowych spółek zależnych Emitenta tj. Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zrealizowanych w oparciu o umowy znaczące tych spółek, o których Emitent informował odpowiednio w raportach bieżących nr 79/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku oraz nr 44/2013 z dnia 13 marca 2013 roku). Powyższa wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą. Umową o najwyższej wartości netto w raportowanym okresie jest podpisany przez spółkę zależną Emitenta ? Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
"Police" S.A. (dalej: "Spółka") z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: "PGNiG S.A.") w dniu 26 września 2013 roku aneks (dalej: "Aneks") do Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego (dalej: "Umowa") o wartości około 550.000 tys. zł, przedłużający okres obowiązywania przedmiotowej Umowy do dnia 1 października 2014 roku (poprzednio do 30 września 2013 roku). Przedmiotem Umowy jest dostawa paliwa gazowego przez PGNiG S.A. na rzecz Spółki. Na mocy przedmiotowego Aneksu, zostało zmniejszone zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do wysokości 88.000 tys. zł (poprzednio: 90.000 tys. zł), którym będzie złożenie przez Spółkę w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Aneks ponadto określa zamówione ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach na które została przedłużona Umowa (od października 2013 roku do września 2014 roku). Zapisy ww. Aneksu wchodzą w życie z dniem 30 września 2013 roku. Umowa Kompleksowa
Dostarczania Paliwa Gazowego przez PGNiG S.A. na rzecz Spółki określa: - Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego; - zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach okresu odbioru; - dopuszczalne do realizacji przez Odbiorcę wielkości odbioru gazu dla poszczególnych stopni zasilania; - zasady zgłaszania prognoz tygodniowych, nominacji dobowych i renominacji w przypadku związania Stron Ogólnymi warunkami Umowy; - inne postanowienia dotyczące współpracy pomiędzy stronami. Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczenia paliwa gazowego dokonywane będzie według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w taryfie i w Umowie kompleksowej. W przypadku nie odebrania przez Spółkę określonej w Umowie Minimalnej Ilości Kontraktowej Paliwa gazowego Umowa przewiduje zapłatę przez Spółkę kary umownej w wysokości 75% ceny za Paliwo gazowe w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy Minimalną Ilością Kontraktową a ilością faktycznie odebraną. Umowa nie przewiduje
możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów oraz Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej stosowanych w umowach z innymi kontrahentami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Value of transactions with PGNiG S.A. meets the criteria for a significant agreement The Management Board of Grupa Azoty S.A. (“the Company”) reports that the total value of commercial transactions concluded by the Azoty Group with the PGNiG Group in the period from March 13th 2013 until the publication date of this report has reached PLN 875.3m, VAT exclusive (this figure does not include the commercial transactions concluded by two subsidiaries, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. and Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., under their own significant agreements, which were reported by the Company in Current Report No. 79/2012 of December 24th 2012 and Current Report No. 44/2013 of March 13th 2013). Having exceeded 10% of the total sales revenue recorded by the Azoty Group in the last four financial quarters, the value of the transactions meets the criteria for a significant agreement. The highest-value agreement (VAT-exclusive) signed in the period covered by this report was an amending annex
("the Annex") to the Gas Supply Master Agreement ("the Agreement"), executed between Company subsidiary Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. ("the Subsidiary") and Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ("PGNiG S.A.") on September 26th 2013. The annex, which is valued at approximately PLN 550,000 thousand, extended the term of the Agreement until October 1st 2014, from its original expiry date of September 30th 2013. The Agreement provides for the supply of gas by PGNiG S.A. to the Subsidiary. Under the Annex, the value of the performance bond for the Agreement was reduced to PLN 88,000 thousand (from PLN 90,000 thousand). The performance bond will take the form of a notarised statement on voluntary submission to enforcement pursuant to Art. 777.1.5 of the Code of Civil Procedure, to be issued by the Company. The Annex, which comes into force as of September 30th 2013, also specifies the quantity of gas to be delivered in each month of the Agreement's extended term (that is, from October 2013
until September 2014). The Gas Supply Master Agreement for the supply of gas by PGNiG S.A. to the Subsidiary defines the following items:- General Terms and Conditions of the Gas Supply Master Agreement;- Quantity of gas ordered in each month of the off-take period;- Gas off-take quantities acceptable to the customer for each degree of supply rationing;- The rules for communicating weekly forecasts, daily nominations and renominations (if the parties are bound by the General Terms and Conditions);- Other provisions regulating the business relationship between the parties. The amounts payable for the supply of gas will be determined based on the prices, charge rates and payment terms detailed in the relevant tariff and in the Agreement. The Agreement also provides for contractual penalties payable by the Company in the event of failure to offtake the Minimum Contract Quantity specified in the Agreement, equal to the difference between the Minimum Contract Quantity and the quantity of gas actually taken,
multiplied by 75% of the contract price. The Agreement does not provide for enforcement of any additional claims beyond the contractual penalties. The other terms and conditions of the Agreement are normal for agreements of this type, as well as for the general terms and conditions of master agreements executed with other trading partners. Legal basis: Par. 5.1.3 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. of 2009 No. 33, item 259, as amended). | |

d2ekrha

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
(telefon) (fax)
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
8730006829 850002268
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2013-09-26 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ekrha

Podziel się opinią

Share
d2ekrha
d2ekrha