Trwa ładowanie...
d1iiuzk

ORANGEPL - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. (20/2014)

ORANGEPL - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. (20/2014)

Share
d1iiuzk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORANGEPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również "Orange Polska S.A." lub "Spółką") z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień 10
kwietnia 2014 roku, na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. Jerozolimskich 160, budynek E, parter, sala K/CK ? Centrum Konferencyjne. Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
e)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, f)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Orange Polska S.A. w roku 2013. 7)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? "Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013. 8)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
b)wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Orange Polska sp. z o.o., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013. 9) podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, c)podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013, e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, f)udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, g)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ?
Centertel" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013, h)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, i)podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa ? Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, j)udzielenia członkom Zarządu "Polskiej Telefonii Komórkowej ? Centertel" sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, k)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska sp. z o.o. w roku obrotowym 2013, l)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, m)pokrycia straty Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, n)udzielenia członkom Zarządu Orange Polska sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 11) zamknięcie obrad. II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A. (WZA) 1.Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał 1)Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać: a)uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad, b)aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy ? w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, c)dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania. Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 20 marca 2014 r. Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na
adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). 2)Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj do 7 kwietnia 2014 roku Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c). 3)Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad. 2.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 1)Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 2)Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy. 3)O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj do dnia 7 kwietnia 2014 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com,
poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. 4)Orange Polska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Orange Polska S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 5)Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy
obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru. 6)Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 7)Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 8)Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. 3.Możliwość i
sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 4.Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 5.Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6.Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 25 marca 2014 r. 7.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 1)W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 25
marca 2014 roku będą akcjonariuszami Orange Polska S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. 26 marca 2014 r. 2)Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. 3)Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów. III. Dostęp do dokumentacji 1)Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 2)Od dnia 3 kwietnia 2014 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iiuzk

| | | ORANGE POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORANGEPL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-326 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozlimskie | | 160 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-03-12 Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iiuzk

Podziel się opinią

Share
d1iiuzk
d1iiuzk