Trwa ładowanie...
d35bx29

POL-MOT WARFAMA S.A. - Spełnienie się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawartej przez spó...

POL-MOT WARFAMA S.A. - Spełnienie się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta - Bioenergia Invest S.A. (1/2012)

Share
d35bx29

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POL-MOT WARFAMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od Emitenta - Bioenergia Invest S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2012r. powziął informację od swojej spółki zależnej Bioenergia Invest S.A. (Sprzedający), że zawarta przez nią Umowa ramowa na zakup biomasy rolniczej ze spółką ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce (Odbiorca) oraz ze spółką Ekologiczne Materiały Grzewcze sp. z o.o. w Szepietowie (Kupujący), o której szczegółowo Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2011 z dnia 9 maja 2011r., nie weszła w życie, bowiem strony umowy nie zawarły Umowy Dostawy Biomasy do dnia 31 grudnia 2011r., tj. ziścił się warunek rozwiązujący. Przyczyną niezawarcia Umowy Dostawy Biomasy jest ograniczona ilość biomasy na rynku polskim i spowodowanym przez to zagospodarowywaniem posiadanych zasobów surowca przez Bioenergia Invest S.A. zgodnie z nową, zmienioną w tym zakresie, strategią Spółki. Spółka Bioenergia Invest S.A. będzie dostarczała dalej do ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce biomasę, jednakże w innej (od zapisanej w ww. Umowie) strukturze. Oprócz
biomasy rolnej własnej produkcji Spółka zamierza dostarczać do Elektrowni również biomasę z importu. Podstawę prawną przekazania niniejszego komunikatu stanowi § 5 ust.1 pkt 4 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

| | | POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POL-MOT WARFAMA S.A. | | Przemysł elektromaszynowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (089) 615 34 00 | | (089) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@warfama.pl | | www.warfama.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2012-01-02 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2012-01-02 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2012-01-02 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2012-01-02 Marcin Matusewicz Prokurent
2012-01-02 Ewa Pradoń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

Podziel się opinią

Share
d35bx29
d35bx29