Trwa ładowanie...
d3f8kws
pte

OFE Skarbiec-Emerytura półroczna struktura aktywów

OFE Skarbiec-Emerytura
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa


Półroczna struktura aktywów OFE Skarbiec-Emerytura według stanu na
30.06.2008 r.


Share
d3f8kws

OFE Skarbiec-Emerytura ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa

Półroczna struktura aktywów OFE Skarbiec-Emerytura według stanu na 30.06.2008 r.

Kategoria lokaty WARTOŚĆ UDZIAŁ W WARTOŚCI AKTYWÓW (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 2331760166,80 67,86% emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom obligacje skarbowe: 2331760166,80 67,86% DS0509 241936696,40 7,04% DS1013 100689750,00 2,93% DS1015 89633711,93 2,61% DS1017 122566600,00 3,57% DS1110 147450500,00 4,29% DZ1111 46159717,70 1,34% OK0709 69937500,00 2,04% OK0808 99240000,00 2,89% OK1208 97170000,00 2,83% EIB1011 50319800,00 1,46% PP1013 85579700,00 2,49% PS0310 313039100,00 9,11% PS0412 258552250,00 7,52% PS0413 61270557,02 1,78% PS0511 201478650,00 5,86% WS0922 48633801,15 1,42% WZ0118 101149937,84 2,94% WZ0911 192612500,00 5,61% 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 24769249,44 0,72% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 65164000,00 1,90% wartościowe w
walucie polskiej depozyt w banku PEKAO SA 65164000,00 1,90% 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00% wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 897414976,40 26,12% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki S.A. 89797403,25 2,61% KGHM Polska Miedź SA 55870817,39 1,63% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 76700051,34 2,23% PKO Bank Polski SA 126978043,01 3,70% Telekomunikacja Polska SA 51649586,24 1,50% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematrerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru , prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje NFI 170753,00 0,01% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 36284126,70 1,05% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach obligacje MWiK w Bydgoszczy tw. 20/04/2024 36284126,70 1,05% 11. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 4953300,00 0,14% ustawy, o której mowa w pkt 5 obligacje
emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 65555663,00 1,91% emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 14. Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00% ustawy, o której mowa w pkt 5 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt 9 i 11 15. Listy zastawne 0,00 0,00% 16. Kwity depozytowe 0,00 0,00% 17. Środki pieniężne 9357776,98 0,27% 18. Należności (bez odsetek od obligacji i 739854,23 0,02% depozytów bankowych) Razem: 3436169866,55
100,00%

abs/

d3f8kws

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3f8kws
d3f8kws