Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (84/2010)
Share
d2usc8b
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji 2010-12-07
data zakończenia subskrypcji 2010-12-23
data przydziału certyfikatówinwestycyjnych 2010-12-29
liczba certyfikatów inwestycyjnychobjętych subskrypcją 400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, naktóre złożono zapisy w ramach subskrypcji 4 434
liczba certyfikatów inwestycyjnych, którezostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 4 076
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjnebyły obejmowane 2 631,70
waluta PLN
liczba osób, które złożyły zapisy nacertyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją 155
liczba osób, którym przydzielonocertyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 135
wartość przeprowadzonej subskrypcji 10 726 809,20
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNETRANSZE
określenie transzy stopa redukcji liczba osób, które złożyły zapisy nacertyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją liczba osób, którym przydzielonocertyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
jedna transza - seria R nie było redukcji
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLICERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów inwestycyjnych faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów,które zostały zaliczone do kosztów emisji 236 200,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 110 000,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 50 000,00
d) koszty promocji oferty 76 200,00
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcjiprzypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 0,59
metody rozliczenia kosztów w księgachrachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Towarzystwo i nie pomniejszą wpływów Funduszu z emisji.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2010
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2010-12-30
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZ Investors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070005256 140716572 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d2usc8b

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2010-12-30 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2010-12-30 Beata Sax Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b