Trwa ładowanie...
d2alds4
d2alds4
espi

JR INVEST - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (23/2015) - EBI

JR INVEST - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (23/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2alds4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 1 maja 2015 roku uzyskał informację, iż w dniu 30 kwietnia 2015 r. Spółka zależna Emitenta ?Centrum Market Zielona Góra? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze zawarła, w formie aktu notarialnego (Rep. nr 3555/2015), z dwoma osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Zielonej Górze, obrębie 18, składającej się z jedynej działki nr 336 o powierzchni 0,3024ha, zabudowanej budynkiem centrum handlowego RAMZES, położonym przy ulicy Pod Topolami nr 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00069306/2. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej najpóźniej w terminie do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015), z tym że na żądanie zobowiązanych do kupna termin ten może ulec przedłużeniu o jeden
miesiąc, o ile konieczne to będzie dla załatwienia formalności z bankiem. Strony ustaliły zapłatę ceny w wysokości 14.145.000,00 zł (czternaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) w tym należny podatek od towarów i usług VAT. Kupujący zobowiązali się zapłacić Spółce pod firmą: ?Centrum Market Zielona Góra? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze w terminie do dnia dwunastego maja dwa tysiące piętnastego roku (12-05-2015) nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu niezbędnych dokumentów formalno?prawnych szczegółowo opisanych w akcie, kwoty w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tytułem zadatku w części wynoszącej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz tytułem zaliczki w części wynoszącej 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Strony ustaliły, że w przypadku gdyby do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło z przyczyn leżących po obu stronach umowy lub z powodu okoliczności nie leżących po żadnej ze stron umowy, zadatek i zaliczka podlegają
zwrotowi po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej, w terminie czternastu dni licząc od dnia doręczenia Spółce pod firmą: ?Centrum Market Zielona Góra? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze pisemnego wezwania do zwrotu. Strony umówiły się, że w przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej zadatek i zaliczka podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży. Strony ustaliły, że zapłata reszty ceny nastąpi w ten sposób, że: część ceny w kwocie 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) stanowiąca zaliczkę zostanie złożona do depozytu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w terminie do dnia 15.06.2015 (piętnastego czerwca dwa tysiące piętnastego) roku, z poleceniem wypłaty depozytu na rzecz Spółki pod firmą: ?Centrum Market Zielona Góra? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy zawarciu umowy przyrzeczonej, a pozostała cześć ceny w kwocie 11.845.000,00 zł (jedenaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) zostanie
zapłacona w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, a zapłata zostanie zagwarantowana gwarancją bankową. Strony ustaliły, że reszta cen zostanie zapłacona w ten sposób, że z cen zostanie spłacona wierzytelność banku Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wierzytelność JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie zabezpieczona hipotekami. Zbycie nieruchomości jest zgodne ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, polegającą na nabywaniu dobrze zlokalizowanych nieruchomości komercyjnych i zbywaniu ich w korzystnych cenach. Emitent pozyskuje dodatkowe środki finansowe w związku z większym zaangażowaniem w branżę Odnawialnych Źródeł Energii. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2alds4

Podziel się opinią

Share

d2alds4

d2alds4