Trwa ładowanie...
d235yco

KCI - Zarejestrowanie zmian w kapitale zakładowym Emitenta i zmian Statutu Emitenta; nabycie akcj ...

KCI - Zarejestrowanie zmian w kapitale zakładowym Emitenta i zmian Statutu Emitenta; nabycie akcji własnych (17/2015)

Share
d235yco

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie zmian w kapitale zakładowym Emitenta i zmian Statutu Emitenta; nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do informacji opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2015 dotyczącej rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tzn. poprzez przeniesienie całego majątku spółki JUPITER S.A. (Spółka Przejmowana) na spółkę KCI S.A. (Spółka Przejmująca), informuje, że w związku z rejestracją połączenia w/w Sąd w dniu 13 kwietnia 2015r. zarejestrował zmiany w kapitale zakładowym Emitenta, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. W celu przeprowadzenia połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., kapitał zakładowy KCI S.A. został podwyższony o kwotę 41.642.433,84 zł w drodze emisji 1.388.081.128 Akcji Emisji Połączeniowej, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł każda. Wobec konieczności maksymalnego zabezpieczenia interesów Akcjonariuszy obu łączących się Spółek, w związku z
połączeniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. uchwaliło obniżenie wartości nominalnej akcji KCI, z obecnego poziomu 0,05 zł do kwoty równiej wartości rynkowej akcji tj. 0,03 zł. Kapitał zakładowy KCI został obniżony o kwotę 7.278.600 zł. Obniżenie wartości nominalnej nastąpiło jednocześnie z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału związanym z połączeniem Spółek. W efekcie powyższej operacji, kapitał zakładowy spółki wynosi 52.560.333,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na 1.752.011.128 (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego wynosi 1.752.011.128. W związku z powyższym, w dniu 13 kwietnia 2015 r. zarejestrowana została także zmiana statutu Spółki w ten
sposób, że dotychczasowy Art. 9 ust. 1 statutu KCI S.A. w brzmieniu: ?9.1 Kapitał zakładowy wynosi 18.196.500,00 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 363.930.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym: a) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A00000001 do A03997500, b) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B00000001 do B03997500, c) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C00000001 do C00670000, d) 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D00000001 do D51990000, e) 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E o numerach od E000000001 do E303275000.? otrzymał następujące brzmienie: ?9.1.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.560.333,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na 1.752.011.128 (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym: a) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A0000001 do A3997500, b) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B0000001 do B3997500, c) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C670000, d) 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000, e) 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000, f) 1.388.081.128 (jeden miliard
trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F0000000001 do F1388081128.? Nowoemitowane akcje, będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie Zarząd informuje, że w wyniku połączenia w/w spółek w drodze sukcesji generalnej na zasadzie art. 494 § 1 i 362 § 1 pkt 3) KSH z dniem połączenia tj. 13 kwietnia 2015r. KCI S.A. nabyła 96 846 780 akcji własnych, notowanych na runku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł każda stanowiących 5,53% w aktualnym kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących przed w/w połączeniem własność Jupiter S.A. Przed w/w połączeniem KCI S.A. posiadała 4 492 620 akcji własnych stanowiących przed rejestracją połączenia 1,23% w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. Po w/w połączeniu KCI S.A. posiada
łącznie 101 339 400 akcji własnych stanowiących 5,78% w aktualnym kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. Akcje własne zostały nabyte na zasadzie sukcesji generalnej w związku z faktem, iż znajdowały się w majątku spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w związku z czym nie występuje średnia jednostkowa cena ich nabycia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d235yco

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Agata Kalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d235yco

Podziel się opinią

Share
d235yco
d235yco