Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w PIT 2021 przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości przez osobę prywatną wydaje się relatywnie prostą operacją. W rzeczywistości jednak ustawodawca wprowadził kilka szczegółowych regulacji, które mogą ją znacznie skomplikować. Regulacje te odnoszą się przede wszystkim do określenia kosztów uzyskania przychodu oraz rozliczenia tzw. ulgi mieszkaniowej.

Share
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w PIT 2021
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w PIT 2021Źródło: materiały partnera
d1tlvns

Na samym początku należy wspomnieć, że sposobem rozliczenia przychodu z odpłatnej sprzedaży nieruchomości jest PIT-39. PIT-39, podobnie jak popularny PIT-37, do końca kwietnia 2021 muszą złożyć podatnicy, którzy rozliczają się za rok 2020. 

Sposób rozliczenia podatku  

Zbycie nieruchomości objęte jest podatkiem dochodowym wg stawki 19 proc. Rozliczenie następuje za okres roku – niezależnie od momentu sprzedaży. Podatnik zobowiązany jest bowiem wykazać kwotę dochodu oraz zapłacić podatek w terminie do końca kwietnia roku następnego po roku, w którym doszło do sprzedaży.  

Termin zapłaty to również maksymalny czas na złożenie deklaracji PIT-39. Podkreślenia wymaga okoliczność, że zarówno obowiązek zapłaty podatku, jak i złożenia deklaracji występuje tylko wówczas, gdy sprzedaż ma miejsce przed upływem pięciu lat liczonych od końca roku, w którym doszło do zakupu nieruchomości. Po upływie tego terminu podatnik nie musi podejmować żadnych czynności związanych z rozliczeniem podatkowym sprzedanej nieruchomości. 

d1tlvns

Na potrzeby określenia dochodu niezbędne jest wskazanie przychodu oraz kosztów jego uzyskania. Przychodem jest cena wyrażona w treści aktu notarialnego, aczkolwiek organy podatkowe mogą ją weryfikować – w jakim stopniu odpowiada ona warunkom rynkowym. Stąd też w praktyce jednym z rozwiązań minimalizujących takie ryzyko jest przygotowanie operatu szacunkowego, będącego wyceną nieruchomości przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.  

Koszty uzyskania przychodu  

Na koszty podatkowe składa się szereg elementów. Pierwszym z nich jest cena nabycia sprzedawanej nieruchomości. Na moment sprzedaży podlega ona waloryzacji, którą przewidział ustawodawca (por. art. 22 ust 6f Ustawy o PIT).  

Podatnicy często zapominają o waloryzacji ceny nabycia sprzedawanej nieruchomości, a przecież prowadzi ona do zmniejszenia kwoty podatku do zapłaty. Radzimy zatem pamiętać o tych dodatkowych kosztach, które nie wiążą się z żadnym wydatkiem podatnika – radzi dr Krzysztof Biernacki, ekspert podatkowy PITax.pl Łatwe podatki. 

Na moment zbycia podatnik może uwzględnić jako koszt podatkowy również trwałe nakłady poniesione na sprzedawaną nieruchomość. Co ważne, muszą one być prawidłowo udokumentowane fakturami VAT. Pamiętać jednak należy, że nie wszystkie wydatki będą tworzyły taki koszt. Przykładowo remonty lub zakupy wyposażenia nie zwiększają kosztu podatkowego. W przypadku osób, które sprzedają odziedziczoną nieruchomość, kosztami są również zapłacone tzw. ciężary spadkowe, do których ustawodawca zalicza długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia.    

d1tlvns

W deklaracji PIT-39 całość kosztów ujmuje się w jednej pozycji, stąd też radzimy mieć przygotowaną szczegółową kalkulację na wypadek ewentualnych wątpliwości ze strony organu podatkowego – radzi dr Krzysztof Biernacki, ekspert podatkowy PITax.pl Łatwe podatki. 

Rozliczenie ulgi  

Obowiązująca tzw. ulga mieszkaniowa pozwala podatnikom nie płacić podatku przy zbyciu nieruchomości w przypadku przeznaczenia uzyskanych z takiej sprzedaży środków na realizację własnych celów mieszkaniowych. Pod tym pojęciem ustawodawca rozumie nabycie nieruchomości poprzez zakup lub zamianę, która jest położona na terytorium Polski, Konfederacji Szwajcarskiej lub w krajach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Udokumentowane wydatki na remont posiadanej nieruchomości 

Ulgą objęte są również udokumentowane wydatki na remonty, przebudowy lub adaptacje posiadanej nieruchomości. Także spłaty kredytów zaciągniętych na zakup nieruchomości objęte są ulgą, aczkolwiek musi być to kredyt zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości, z której środki będą przeznaczone na jego spłatę. 

d1tlvns

Udokumentowane wydatki na remont przed nabyciem własności nieruchomości 

Jedną ze zmian, wprowadzoną z początkiem 2019 roku było umożliwienie odliczenia w ramach ulgi wydatków na adaptację, remont itp. przed nabyciem własności nieruchomości, o ile nabycie to nastąpi w terminie uprawniającym do realizacji prawa do ulgi. Rozwiązanie to niewątpliwie jest korzystne dla osób, które kupują nieruchomość i ponoszą wydatki związane z jej urządzeniem przed podpisaniem aktu notarialnego. 

Obecny okres wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości celem skorzystania z ulgi to trzy lata. Został on po 2019 roku wydłużony z wcześniej obowiązującego okresu dwóch lat.  

Co z nieruchomościami sprzedanymi w 2018 roku? 

W związku ze zmianami w trudnej sytuacji znaleźli się podatnicy, którzy sprzedali swoje nieruchomości w 2018 roku. Powinni oni byli bowiem wydatkować otrzymane środki – aby skorzystać z ulgi – do końca 2020 r. Warto jednak pamiętać, że 28 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (Dz. U. 2020, poz. 2368). Umożliwia ono tym podatnikom wydatkowanie środków ze sprzedanych w 2018 r. nieruchomości aż do końca 2021 r.           

Podsumowanie  Sprzedaż nieruchomości przez osoby prywatne może wiązać się z obciążeniami podatkowymi. Warto więc zaplanować takie działania odpowiednio wcześniej. W szczególności odnosi się to do możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej, co wiązać się będzie z koniecznością wydatkowania otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości środków. 

Artykuł sponsorowany
d1tlvns

Podziel się opinią

Share
d1tlvns
d1tlvns